Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Sheng Qiang Bai, Li Dong Chen, A. Yamamura
301
Authors: Zhong Min Zhao, Jian Jiang Wang, Long Zhang, Ming Hui Ye, Ji Wang Yan, S.Q. Li
305
Authors: Z.Z. Geng, H.L. Ning, Ju Sheng Ma, Y.G. Wang, G.N. Zhang
311
Authors: Fumio Watari, H. Kondo, Shingo Matsuo, Rika Miyao, Atsuro Yokoyama, Mamoru Omori, Toshio Hirai, Yutaka Tamura, Motohiro Uo, Noboru Ohara, Takao Kawasaki
321
Authors: Mu Qin Li, Chen Ma, Da Shan Shang
327
Authors: Xuan Yong Liu, Lian Fu Deng, Chuan Xian Ding
331
Authors: Xiao Hong Wang, Wen Jie Wang, D.P. Li, Qing Ling Feng, Fu Zhai Cui, Yu Xing Xu, Xu Hua Song
341
Authors: D.P. Li, Xiao Hong Wang, B. Meng, Qing Ling Feng, Fu Zhai Cui
347

Showing 61 to 70 of 162 Paper Titles