Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Rui Zhang, Lian Gao, Yu Bai Pan, Li Dong Chen, Jing Kun Guo
249
Authors: Ran Li, Qiang Shen, Lian Meng Zhang
253
Authors: Alexandre Velhinho, P.D. Sequeira, Francisco Manuel Braz Fernandes, José D. Botas, L.A. Rocha
257
Authors: Alexandre Velhinho, P.D. Sequeira, Rui Miguel S. Martins, Gerard Vignoles, Francisco Manuel Braz Fernandes, José D. Botas, L.A. Rocha
263
Authors: W.Q. Zhang, Jian Xin Xie, Z.G. Yang, S. Chen, Yong Qiang Liu, Chang Zheng Wang
275
Authors: Kiyoshi Ichikawa, Takeshi Murakami, Shin-ichi Miyamoto, Yukihiro Nakayama, Masao Tokita
283
Authors: Sheng Xu, Wladyslaw Wlosinski, Bin Shi Xu
293

Showing 51 to 60 of 162 Paper Titles