Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Kiyotaka Matsuura, T. Koyanagi, Masayuki Kudoh, Yoshinari Miyamoto
103
Authors: Eiichi Miyazaki, Yoshimi Watanabe
107
Authors: Airu Wang, Osamu Ohashi, Masanori Aoki, Norio Yamaguchi
113
Authors: Wei Pan, Rui Gang Wang, Ming Hao Fang, Jian Chen, Zhen Zhu Cao
119
Authors: Zhi Jian Peng, He Zhuo Miao, Wen Jie Si, Long Hao Qi, Wen Zhi Li
131
Authors: He Zhuo Miao, Zhi Jian Peng, Wen Jie Si, Long Hao Qi, Wen Zhi Li
137
Authors: Li Qunyan, Yun Fa Chen, Hiroki Nakamura, Peng Dong
143
Authors: Jun Ying Zhang, Zhong Tai Zhang, Zi Long Tang, Tian Min Wang
147

Showing 21 to 30 of 162 Paper Titles