Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Wei Lin, Xin De Bai, Yun Han Ling, Zuoz Hong Jiang, Zhi Peng Xie
55
Authors: Zhao Liang Jiang, X.Y. Chen, Y. Chen, Li Zhang, F.M. Bai, Jie Zhu
59
Authors: Xu Zhang, Xi Shan Xie, Zhong Xu
63
Authors: Fu Hong Zhang, Kevin P. Trumble, Keith J. Bowman
73
Authors: Chuan Bin Wang, Lian Meng Zhang, Qiang Shen, H. Tan, J.S. Hua
77
Authors: Chuan Lin Zheng, Fu Zhai Cui, Qing Ling Feng, Z. Xu, Xi Shan Xie, Zhi Yong He
81
Authors: Qiang Xu, Xing Hong Zhang, Jie Cai Han, Xiao Dong He, V.L. Kvalin
85
Authors: J.R. Gomes, L.A. Rocha, S.J. Crnkovic, Rui F. Silva, A.S. Miranda
91
Authors: Guo Qiang Xie, Osamu Ohashi, Norio Yamaguchi, Ming Hui Song, Kazuo Furuya, Tetsuji Noda
97

Showing 11 to 20 of 162 Paper Titles