Functionally Graded Materials VII

Volumes 423-425

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.423-425

Paper Title Page

Authors: Junwang Tang, Defa Wang, Zhi Gang Zou, Jin Hua Ye
163
Authors: An Hua Wu, Wen Bin Cao, Chang Chun Ge, Jing Feng Li, Akira Kawasaki
167
Authors: Jef Vleugels, Guy Anné, Stijn Put, Omer Van der Biest
171
Authors: Jian Jiang Wang, Zhong Min Zhao, Long Zhang, Ming Hui Ye, Xin Kang Du, Xiao Bo Lu
177
Authors: Michael M. Gasik, Bao Sheng Zhang
183
Authors: Lian Meng Zhang, Qiang Shen, Qing Fang, Ming Zhong Li
187
Authors: Rui Gang Wang, Wei Pan, Ming Hao Fang, Jian Chen, Zhen Zhu Cao
191
Authors: Guoi Jan Jiang, Sheng Qiang Bai, Li Dong Chen, Wen Lan Li, Han Rui Zhuang
195
Authors: Sui Lin Shi, Wei Pan, Rui Gang Wang, Yong Ming Luo
199
Authors: Zhen Zhu Cao, Wei Pan, Ming Hao Fang, Rui Gang Wang
203

Showing 31 to 40 of 161 Paper Titles