Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Guang Zhao Bai, Wan Jiang, Gang Wang
209
Authors: Wei Wang, Long Hao Qi, Wei Pan, Da Peng Liu, He Zhuo Miao
213
Authors: Li Zhen Fan, Ce Wen Nan, Li Bing Liao
227
Authors: H.C. Yi, J.Y. Guigné, A.R. Manerbino, L.A. Robinson, J. Ma, John J. Moore
239
Authors: Xue Bing Wang, Xing Hong Zhang, Shan Yi Du
245
Authors: Rui Zhang, Lian Gao, Yu Bai Pan, Li Dong Chen, Jing Kun Guo
249

Showing 41 to 50 of 161 Paper Titles