Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Zhen Zhu Cao, Wei Pan, Ming Hao Fang, Rui Gang Wang
203
Authors: Guang Zhao Bai, Wan Jiang, Gang Wang
209
Authors: Wei Wang, Long Hao Qi, Wei Pan, Da Peng Liu, He Zhuo Miao
213
Authors: Li Zhen Fan, Ce Wen Nan, Li Bing Liao
227
Authors: H.C. Yi, J.Y. Guigné, A.R. Manerbino, L.A. Robinson, J. Ma, John J. Moore
239
Authors: Xue Bing Wang, Xing Hong Zhang, Shan Yi Du
245

Showing 41 to 50 of 162 Paper Titles