Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Jin Sheng Xiao, Jie Liu, Wen Hua Zhao, Wei Biao Fu
551
Authors: Jin Sheng Xiao, Chun Xiao Liu, Wen Hua Zhao, Wei Biao Fu
555
Authors: Heng Han, Hiroyuki Kitagawa, Yasutoshi Noda, Kazuto Arakawa, Nobuyuki Kanayama
561
Authors: Qun Wang, Jian Lin Shi, Li Dong Chen, Dong Shen Yan
569
Authors: Yu Wang, M. Chen, L.Z. Qi, Zhan Li Liu, Kai Lun Yao, Q.L. Wang
573
Authors: Ling Zhen Zhang, Sui Lin Shi, Hong Jun Huang
577
Authors: Xu Zhang, Xiang Ying Wu, Hui Xing Zhang, Tong He Zhang
585
Authors: Hong Jun Huang, Hong Jing Wan, Zhi Guang Li, Min Zhang
591

Showing 111 to 120 of 162 Paper Titles