Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Jin Sheng Xiao, Feng Qin, Jie Liu, Zhigang Zhan
671
Authors: G. Jin, T. Nishikawa, Sawao Honda, Hideo Awaji
693
Authors: Shu Hua Li, Shen Wang, Jin Nan Chen, Run Ze Yang
699

Showing 131 to 140 of 161 Paper Titles