Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Wen Ding, Chuanxiang Xu, Shou Tai Wang
505
Authors: Bian-Ying Wen, Qing Chun Li, Shao Hua Hou, Gang Wu
509
Authors: Jing Xia Wang, Feng Zhang, Li Zhen Fan, Shan Pu Yu, De Shan Liu
515
Authors: Wen Ding, Chuanxiang Xu, Shou Tai Wang
519
Authors: Q.G. Zhou, Xin De Bai, Yun Han Ling, Xiao Wei Chen, D.Q. Peng
529
Authors: Jian Qiang Li, Wei Pan, Dan Xie, Jian Chen, Wang Yang Fu
535
Authors: Yu Mei Zhu, Zhi Hong Li, Xia Wan Wu
539
Authors: Shen Wang, Shu Hua Li, Hui Min Tan
543
Authors: Xin Kang Du, Jian Jiang Wang, Lian Zhou, Ming Hui Ye, Zhong Min Zhao
547

Showing 101 to 110 of 162 Paper Titles