Paper Title:
Preparation and Antibacterial Ability of Silver-Loaded Maifanite
  Abstract

Silver-loaded maifanite prepared at different particle sizes (60 mesh~200 mesh) and light calcining temperatures (100°C~800°C) of maifanite, different AgNO3 solution concentrations (0.025 mol•L-1~0.300 mol•L-1) and pH values (2~7) were researched, simultaneously antibacterial ability of silver-loaded maifanite was investigated. Results indicate that the appropriate conditions of preparing silver-loaded maifanite are that particle size is 200 mesh, light calcining temperature is 100°C, AgNO3 concentration is 0.1 mol•L-1 at pH=7, and then the silver-loading amount of maifanite gained at this conditions is 1.27wt%; antimicrobial ability of silver-loaded maifanite decreases with increase of light calcining temperature.

  Info
Periodical
Advanced Materials Research (Volumes 197-198)
Edited by
Huaiying Zhou, Tianlong Gu, Daoguo Yang, Zhengyi Jiang, Jianmin Zeng
Pages
947-952
DOI
10.4028/www.scientific.net/AMR.197-198.947
Citation
Z. Z. Yang, J. Y. Wei, H. T. Liu, W. X. Zhao, Y. Zhang, "Preparation and Antibacterial Ability of Silver-Loaded Maifanite", Advanced Materials Research, Vols. 197-198, pp. 947-952, 2011
Online since
February 2011
Export
Price
$35.00
Share

In order to see related information, you need to Login.

In order to see related information, you need to Login.

Authors: Xue Bin Zheng, Yi Zeng, Chuan Xian Ding, Soo Wohn Lee, Zi Yuan Zhu, Fu Qiang Zhang
Abstract:Vacuum plasma sprayed (VPS) hydroxyapatite (HA) coatings with silver-loaded zirconium phosphate antimicrobial have been prepared on titanium...
841
Authors: Shu Xia Ren, Hui Fang Yang, Xiu Shu Tian, Yan Fang Li
Abstract:The composite antibacterial agents were prepared with Medical stone containing Cu2+ and Zn2+ by liquid ion-exchange reaction. The ion...
965
Authors: Mei Niu, Zi Lu Wu, Jin Ming Dai, Wen Sheng Hou, Sheng Shi, Yin Li
Chapter 1: Natural Fiber
Abstract:Wool fiber was firstly pretreated by nano-SiO2/Ag antibacterial agent, and then dyed with an acid dyes at low temperature by ultrasonic...
27
Authors: Yusuke Kawanobe, Michiyo Honda, Toshiisa Konishi, Minori Mizumoto, Yuri Habuto, Nobuyuki Kanzawa, Zhi Zhuang, Mamoru Aizawa
Abstract:We prepared silver-containing hydroxyapatite (Ag-HAp) powders by an ultrasonic spray-pyrolysis (USSP) technique and evaluated their...
678
Authors: Nan Yang, Qiu Ming Zhang, Yi Fan Wang
Chapter 1: Raw Materials and Processing
Abstract:In this paperthe silver particle was adhered to the sponge by different ways and the sponge became to resistance bacterium. The...
120