Bioceramics 15

Paper Title Page

Authors: Elena I. Dorozhkina, M. Epple, Sergey V. Dorozhkin
529
Authors: Jin Ming Wu, Satoshi Hayakawa, Kanji Tsuru, Akiyoshi Osaka
533
Authors: Fan Xiao, Kanji Tsuru, Satoshi Hayakawa, Akiyoshi Osaka
537
Authors: Shi Hong Li, J.R. de Wijn, Pierre Layrolle, K. de Groot
541
Authors: Jia Ping Li, Shi Hong Li, K. de Groot, Pierre Layrolle
547
Authors: Atsushi Nakahira, M. Tamai, Keisuke Eguchi, Satoshi Nakamura, Kimihiro Yamashita
551
Authors: Takashi Kizuki, Masataka Ohgaki, Satoshi Nakamura, K. Hashimoto, Yoshitomo Toda, Kimihiro Yamashita
559
Authors: Chang Kuk You, S.H. Oh, J.W. Kim, Tae Hoon Choi, Sang Young Lee, Suk Young Kim
563
Authors: Masanori Kikuchi, Soichiro Itoh, H.N. Matsumoto, Yoshihisa Koyama, Kazuo Takakuda, Kenichi Shinomiya, M. Tanaka
567

Showing 121 to 130 of 218 Paper Titles