Bioceramics 15

Paper Title Page

Authors: Seiji Ban, Norihiro Arimoto, Shozo Tsuruta, Hiroyuki Arikawa, Takahito Kanie, Koichi Fujii
611
Authors: Yasuaki Tohma, Hajime Ohgushi, Y. Dohi, H. Shimaoka, Yasushi Ikeda, Y. Mizuta, Yoshinori Takakura
615
Authors: G. Göller, Faik N. Oktar, D. Toykan, E.S. Kayali
619
Authors: M. Vural, M.Z. Erim, C. Bindal, S. Zeytin, A.H. Ucisik
623
Authors: Ulrich Gross, Ch. Müller-Mai, Georg Berger, Ute Ploska
629
Authors: M.E. Thomas, W. Richter, T. Matsaba, N. Ramoshebi, J. Teare, L. Renton, U. Ripamonti
639
Authors: Miho Nakamura, Y. Sekijima, Takayuki Kobayashi, Satoshi Nakamura, Kimihiro Yamashita
643
Authors: Mamoru Aizawa, Hiroki Shinoda, Hiroshi Uchida, Kiyoshi Itatani, Isao Okada, Morio Matsumoto, Hikaru Morisue, Hideo Matsumoto, Yoshiaki Toyama
647
Authors: Hajime Ohgushi, Hiroko Machida, M. Ikeuchi, Tetsuya Tateishi, Yasuaki Tohma, Yasuhito Tanaka, Yoshinori Takakura
651

Showing 141 to 150 of 218 Paper Titles