Bioceramics 15

Paper Title Page

Authors: Noriko Okumura, Takafumi Yoshikawa, Jin Iida, Kunio Ichijima, Yoshinori Takakura
659
Authors: B. Niechoda, M. Gianoutsos, Yong Ning Yu, W.R. Walsh
663
Authors: Mei Wei, D. Vellinga, D. Leavesley, J.H. Evans-Freeman, Z. Upton
671
Authors: Simeon Agathopoulos, A.J. Calado, Jia Yue Xu, M.C. Ferro, Maria Helena F.V. Fernandes, M. Nedea, P. Nikolopoulos, Rui N. Correia
675
Authors: Christine Knabe, C. Rolfe Howlett, Boban Markovic, Georg Berger, Renate Gildenhaar, Hala Zreiqat
679
Authors: Y. Aburatani, T. Uchida, Yuki Shirosaki, Kanji Tsuru, Satoshi Hayakawa, Akiyoshi Osaka
683
Authors: Yuki Shirosaki, Kanji Tsuru, Satoshi Hayakawa, Akiyoshi Osaka, S. Takashima
687
Authors: You Rong Duan, Ming Deng, Yan Li, Ji Yong Chen, Xing Dong Zhang
691

Showing 151 to 160 of 218 Paper Titles