Defects in Semiconductors 18

Paper Title Page

Authors: M.A. Reshchikov, A.A. Gutkin, V.E. Sedov
237
Authors: H. Yoshida, Makoto Kiyama, T. Takebe, Masashi Yamashita, K. Fujita
243
Authors: J.I. Landman, C.G. Morgan, J.T. Schick, A. Kumar, P. Papoulias, M.F. Kramer
249
Authors: Hideyo Okushi, Takashi Sekiguchi, Y. Tokumaru, Koji Sumino
261
Authors: K. Sato, K. Tanaka, J. Yoshino, Yoshihiro Okamoto, J. Morimoto, T. Miyakawa
267
Authors: T.M. Schmidt, A. Fazzio, Marilia J. Caldas
273
Authors: A.Y. Du, Ming Fu Li, T.C. Chong, S.J. Chua
279
Authors: D.J. Chadi, C.H. Park
285
Authors: Taketoshi Nakao, Masakatsu Suzuki, Takeshi Uenoyama, Yusuke Funayose
293

Showing 41 to 50 of 336 Paper Titles