Shape Memory Materials and their Applications

Volumes 394-395

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.394-395

Paper Title Page

Authors: Zhi Zhong Dong, Wen Xi Liu, Jin Ming Chen, Guo Guang Sun
407
Authors: Qing Suo Liu, Nanju Gu, Lian Cheng Zhao, Cheng Xin Lin, Chun Sheng Wen
411
Authors: Nanju Gu, Cheng Xin Lin, Guo Lu Li, Chun Sheng Wen, Bao Qi Wang
415
Authors: Chun Sheng Wen, Cheng Xin Lin, Nanju Gu
419
Authors: Kwang Koo Jee, Woo Yang Jang, Young Hoon Chung, Min Chul Shin
423
Authors: Zheng Hong Guo, Yong Hua Rong, Shipu Chen, T.Y. Hsu
427
Authors: Jian Feng Wan, Shipu Chen, T.Y. Hsu
431
Authors: Zhi Zhong Dong, Wen Xi Liu, Defa Wang, Jin Ming Chen, Dao Zhi Liu
435
Authors: Hsiung Cheng Lin, K.M. Lin, C.S. Lin, F.H. Chen
439
Authors: Guo Guang Sun, Zhi Zhong Dong, Wen Xi Liu, Jin Ming Chen
443

Showing 91 to 100 of 131 Paper Titles