Shape Memory Materials and their Applications

Paper Title Page

Authors: Jian Jun Xu, Jin Fang Guo, De Guo Wang, Li Shan Cui
357
Authors: Zhao Wei Feng, Bao Dong Gao, Jiang Bo Wang, Dong Fan Qian, Ya Xiu Liu
365
Authors: Woo Yang Jang, Sung Hyuk Lee, Kwang Koo Jee, S.H. Jeong, K.S. Kim, E.G. Lee
391

Showing 81 to 90 of 132 Paper Titles