Shape Memory Materials and their Applications

Volumes 394-395

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.394-395

Paper Title Page

Authors: Zhao Wei Feng, Bao Dong Gao, Jiang Bo Wang, Dong Fan Qian, Ya Xiu Liu
365
Authors: Woo Yang Jang, Sung Hyuk Lee, Kwang Koo Jee, S.H. Jeong, K.S. Kim, E.G. Lee
391

Showing 81 to 90 of 131 Paper Titles