Shape Memory Materials and their Applications

Paper Title Page

Authors: L.H. Liu, Wei Cai, Xiang Long Meng, Y.F. Zheng, Yong Xing Tong, Lian Cheng Zhao, Li Min Zhou
447
Authors: Young Kook Lee, Han Chul Shin, Sang Hyun Lee, Chong Sool Choi
459
Authors: Chao Ying Xie, Ping Huang, Jian Sheng Wu
463
Authors: Philippe Vermaut, Patrick Ochin, A. Dezellus, Ph. Plaindoux, F. Dalle, Ph. Muguerra, Richard Portier
483
Authors: A. Ishida, M. Sato, W. Yoshikawa, O. Tabata
487
Authors: Xiao Peng Liu, Wei Jin, Ming Zhou Cao, Da Zhi Yang
491

Showing 101 to 110 of 131 Paper Titles