Shape Memory Materials and their Applications

Paper Title Page

Authors: Xiao Peng Liu, Wei Jin, Ming Zhou Cao, Da Zhi Yang
491
Authors: Takahiro Sawaguchi, M. Sato, A. Ishida
499
Authors: Patrick Ochin, A. Dezellus, Ph. Plaindoux, Richard Portier, Jaume Pons, Eduard Cesari, A. Kozlov
503
Authors: Yong Hua Li, Li Jian Rong, Yi Yi Li
511
Authors: Xiao Ming Zhang, Wei Hong Yin, Li Xin Wang, Xue Cheng Wang
515
Authors: Yan Li, Li Shan Cui, Xin Qing Zhao, Da Zhi Yang
523
Authors: Alan Kin Tak Lau, Chi-kin Poon, L.H. Yam, Li Min Zhou
527

Showing 111 to 120 of 132 Paper Titles