Shape Memory Materials and their Applications

Volumes 394-395

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.394-395

Paper Title Page

Authors: Takahiro Sawaguchi, M. Sato, A. Ishida
499
Authors: Patrick Ochin, A. Dezellus, Ph. Plaindoux, Richard Portier, Jaume Pons, Eduard Cesari, A. Kozlov
503
Authors: Yong Hua Li, Li Jian Rong, Yi Yi Li
511
Authors: Xiao Ming Zhang, Wei Hong Yin, Li Xin Wang, Xue Cheng Wang
515
Authors: Yan Li, Li Shan Cui, Xin Qing Zhao, Da Zhi Yang
523
Authors: Alan Kin Tak Lau, Chi-kin Poon, L.H. Yam, Li Min Zhou
527
Authors: Tomoyuki Kakeshita, Takashi Fukuda
531

Showing 111 to 120 of 131 Paper Titles