Defects in Semiconductors 19

Paper Title Page

Authors: Marc Dietrich, P. Thurian, I. Loa, S. Gronemeyer, A.P. Litvinchuk, C. Thomsen
1589
Authors: I.N. Yassievich, M.S. Bresler, Oleg B. Gusev, G. Khitrova
1595
Authors: Nikolai T. Bagraev, E.I. Chaikina, W. Gehlhoff, L.E. Klyachkin, I.I. Markov, A.M. Malyarenko
1607
Authors: K. Schmalz, M.S. Kagan, I.V. Altukhov, K.A. Korolev, Dmitry Orlov, V.P. Sinis, S.G. Tomas, K.L. Wang, I.N. Yassievich
1613
Authors: M.M. Sobolev, A.R. Kovsh, V.M. Ustinov, A.Yu. Egorov, A.E. Zhukov, M.V. Maximov, N.N. Ledentsov
1619
Authors: L.G. Gerchikov, V.F. Masterov, T.R. Stepanova, H.M. Gibbs, G. Khitrova, N.N. Faleev
1625

Showing 261 to 270 of 302 Paper Titles