Silicon Carbide and Related Materials 2001

Volumes 389-393

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.389-393

Paper Title Page

Authors: Dimitri I. Cherednichenko, Yuri I. Khlebnikov, Roman Drachev, I.I. Khlebnikov, Tangali S. Sudarshan
95
Authors: Noboru Ohtani, Masakazu Katsuno, Tatsuo Fujimoto, Takashi Aigo, Hirokatsu Yashiro
99
Authors: Atsuto Okamoto, Yoshiki Seno, Naohiro Sugiyama, Fusao Hirose, Kazukuni Hara, Toshihiko Tani, Daisuke Nakamura, Nobuo Kamiya, Shoichi Onda
103
Authors: Naoki Oyanagi, Shin Ichi Nishizawa, Kazuo Arai
107
Authors: Tomohisa Kato, Naoki Oyanagi, Yasuo Kitou, Shin Ichi Nishizawa, Kazuo Arai
111
Authors: Taro Nishiguchi, Yasuichi Masuda, Satoru Ohshima, Shigehiro Nishino
115
Authors: Taro Nishiguchi, Yasuichi Masuda, Satoru Ohshima, Shigehiro Nishino
119
Authors: Koji Nakayama, Youichi Miyanagi, Hiromu Shiomi, Shigehiro Nishino, Tsunenobu Kimoto, Hiroyuki Matsunami
123
Authors: Matthias Bickermann, Roland Weingärtner, Dieter Hofmann, Thomas L. Straubinger, Albrecht Winnacker
127

Showing 21 to 30 of 372 Paper Titles