Molecular Beam Epitaxy

Paper Title Page

Authors: V.V. Tuyen, B. Szentpáli, I. Mojzes, A. Salokatve, H. Asonen, M. Pessa
107
Authors: A.V. Andreeva
111
Authors: Ju.M. Tchekochinin, S.M. Roomyantseva, V.S. Roodnev
115
Authors: I. Gregora, V. Vorlícek, K. Kokesová, K. Ploog
119
Authors: V.A. Poteshkov, Y.M. Shchekochihin, E.B. Tsaviva
131
Authors: V.A. Markov, O.P. Pchelakov, A.B. Talochkin, V.N. Sherstyakova, V.N. Shumskiy
135

Showing 21 to 30 of 39 Paper Titles