Defects in Semiconductors 18

Paper Title Page

Authors: I. Tsimperidis, T. Gregorkiewicz, C.A.J. Ammerlaan
591
Authors: N.A. Sobolev, O.V. Alexandrov, M.S. Bresler, Oleg B. Gusev, Elena I. Shek, M.I. Makovijchuk, E.O. Parshin
597
Authors: S. Uekusa, M. Yoshida, K. Shimazu, A. Majima, K. Yabuta
603
Authors: W. Jantsch, Hanka Przybylinska, Yu. Suprun-Belevich, M. Stepikhova, G. Hendorfer, L. Palmetshofer
609
Authors: Valentin V. Emtsev, O.V. Alexandrov, D.S. Poloskin, Elena I. Shek, N.A. Sobolev
615
Authors: Y. Fujiwara, Yoshiaki Ito, Y. Nonogaki, N. Matsubara, K. Fujita, Yoshikazu Takeda
621
Authors: Akihito Taguchi, Takahisa Ohno
627
Authors: Akihito Taguchi, Kenichiro Takahei
633
Authors: Kenichiro Takahei, Yoshiji Horikoshi, Akihito Taguchi
639
Authors: K. Takarabe, T. Mizushima, S. Minomura, Akihito Taguchi, Kenichiro Takahei
645

Showing 101 to 110 of 335 Paper Titles