Silicon Carbide and Related Materials 2001

Paper Title Page

Authors: Hiroyuki Yaguchi, K. Narita, Yasuto Hijikata, Sadafumi Yoshida, Shinichi Nakashima, Naoki Oyanagi
621
Authors: B. Herzog, S. Rohmfeld, Roland Püsche, Martin Hundhausen, Lothar Ley, Kurt Semmelroth, Gerhard Pensl
625
Authors: Shinichi Nakashima, Yasuhiro Nakatake, Yuuki Ishida, Tetsuo Takahashi, Hajime Okumura
629
Authors: Shinichi Nakashima, Yasuhiro Nakatake, Y. Yano, Hiroshi Harima, Noboru Ohtani, Masakazu Katsuno
633
Authors: Eiji Kurimoto, Hiroshi Harima, Tadao Toda, Minoru Sawada, Shinichi Nakashima, Motohiro Iwami
637
Authors: Takuro Tomita, S. Saito, T. Suemoto, Hiroshi Harima, Shinichi Nakashima
641
Authors: Zhe Chuan Feng, Feng Yan, W.Y. Chang, Jian Hui Zhao, Jian Yi Lin
647
Authors: Shun-ichi Nakamura, Hironori Kumagai, Tsunenobu Kimoto, Hiroyuki Matsunami
651
Authors: Vito Raineri, Filippo Giannazzo, Lucia Calcagno, Paolo Musumeci, Fabrizio Roccaforte, Francesco La Via
655

Showing 151 to 160 of 373 Paper Titles