Silicon Carbide and Related Materials 2001

Volumes 389-393

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.389-393

Paper Title Page

Authors: Yusuke Maeyama, Hiroshi Yano, Tomoaki Hatayama, Yukiharu Uraoka, Takashi Fuyuki, T. Shirafuji
997
Authors: H.Ö. Ólafsson, Einar Ö. Sveinbjörnsson, T.E. Rudenko, V.I. Kilchytska, I.P. Tyagulski, I.N. Osiyuk
1001
Authors: H.Ö. Ólafsson, Fredrik Allerstam, Einar Ö. Sveinbjörnsson
1005
Authors: Yuuki Ishida, Tetsuo Takahashi, Hajime Okumura, Tamotsu Jikimoto, Hidekazu Tsuchida, Masahito Yoshikawa, Yuichi Tomioka, M. Midorikawa, Yasuto Hijikata, Sadafumi Yoshida
1013
Authors: Seong Joo Jang, H.J. Song, K.Y. Oh, K.H. Lee, Y.J. Lim, Nam Ihn Cho
1017
Authors: Jae Seung Choi, Weon Seon Lee, Dong Hyun Shin, Hyung Gyoo Lee, Yeong Seuk Kim, Keun Hyung Park
1021
Authors: Junichi Isoya, Ryouji Kosugi, Kenji Fukuda, Satoshi Yamasaki
1025
Authors: Yuichi Tomioka, T. Iida, M. Midorikawa, H. Tukada, K. Yoshimoto, Yasuto Hijikata, Hiroyuki Yaguchi, Masahito Yoshikawa, Yuuki Ishida, Ryouji Kosugi, Sadafumi Yoshida
1029
Authors: Yasuto Hijikata, Hiroyuki Yaguchi, Masahito Yoshikawa, Sadafumi Yoshida
1033

Showing 241 to 250 of 372 Paper Titles