Silicon Carbide and Related Materials 2001

Paper Title Page

Authors: Saichirou Kaneko, Hideaki Tanaka, Yoshio Shimoida, Norihiko Kiritani, Satoshi Tanimoto, Mitsugu Yamanaka, Masakatsu Hoshi
1073
Authors: Toshiya Yokogawa, Kunimasa Takahashi, Osamu Kusumoto, Masao Uchida, Kenya Yamashita, Makoto Kitabatake
1077
Authors: Tetsuo Hatakeyama, Shinsuke Harada, Seiji Suzuki, Junji Senzaki, Ryouji Kosugi, Kenji Fukuda, Takashi Shinohe, Kazuo Arai
1081
Authors: Kazuhiro Adachi, C. Mark Johnson, Kazuo Arai, Kenji Fukuda, Shinsuke Harada, Takashi Shinohe
1085
Authors: K. Chatty, S. Banerjee, T. Paul Chow, Ronald J. Gutmann
1089
Authors: Takeshi Ohshima, Kin Kiong Lee, Akihiko Ohi, Masahito Yoshikawa, Hisayoshi Itoh
1093
Authors: Kin Kiong Lee, Takeshi Ohshima, Hisayoshi Itoh
1097
Authors: Robert S. Okojie, Dorothy Lukco, Luann Keys, Sergey P. Tumakha, Leonard J. Brillson
1101
Authors: Masataka Satoh, Hisanori Shimada, Tomonori Nakamura, Naoshi Nagamoto, Sachiko Yanagihara
1105
Authors: Roberta Nipoti, Andrea Parisini, Antonella Poggi
1109

Showing 261 to 270 of 373 Paper Titles