Silicon Carbide and Related Materials 2001

Paper Title Page

Authors: Yoshitaka Sugawara, Katsunori Asano, Daisuke Takayama, Sei Hyung Ryu, R. Singh, John W. Palmour, Toshihiko Hayashi
1199
Authors: Masayuki Imaizumi, Yoichiro Tarui, Hiroshi Sugimoto, Kenichi Ohtsuka, Tetsuya Takami, Tatsuo Ozeki
1203
Authors: Yoshio Shimoida, Saichirou Kaneko, Hideaki Tanaka, Masakatsu Hoshi
1207
Authors: Osamu Kusumoto, Toshiya Yokogawa, Kenya Yamashita, Kunimasa Takahashi, Makoto Kitabatake, Masao Uchida, Ryouko Miyanaga
1211
Authors: Qamar-ul Wahab, Hajime Kosugi, Hiroshi Yano, Christer Hallin, Tsunenobu Kimoto, Hiroyuki Matsunami
1215
Authors: R.N. Gupta, H.R. Chang, E. Hanna, C. Bui
1219
Authors: Jian Hui Zhao, Larry X. Li, Kiyoshi Tone, Petre Alexandrov, M. Pan, M. Weiner
1223
Authors: Hidekatsu Onose, Atsuo Watanabe, Tomoyuki Someya, Yutaka Kobayashi
1227
Authors: Sang-Mo Koo, Sang Kwon Lee, Carl Mikael Zetterling, Mikael Östling, Urban Forsberg, Erik Janzén
1235

Showing 291 to 300 of 373 Paper Titles