Silicon Carbide and Related Materials 2001

Paper Title Page

Authors: Yasuto Hijikata, Hiroyuki Yaguchi, Masahito Yoshikawa, Sadafumi Yoshida
1033
Authors: Kenya Yamashita, Makoto Kitabatake, Osamu Kusumoto, Kunimasa Takahashi, Masao Uchida, Ryouko Miyanaga, Hisayoshi Itoh, Masahito Yoshikawa
1037
Authors: K. Chatty, S. Banerjee, T. Paul Chow, Ronald J. Gutmann, Emil Arnold, Dev Alok
1041
Authors: Seiji Suzuki, Shinsuke Harada, Ryouji Kosugi, Junji Senzaki, Kenji Fukuda
1045
Authors: Ryouji Kosugi, Mitsuo Okamoto, Seiji Suzuki, Junji Senzaki, Shinsuke Harada, Kenji Fukuda, Kazuo Arai
1049
Authors: Kazutoshi Kojima, Toshiyuki Ohno, Seiji Suzuki, Junji Senzaki, Shinsuke Harada, Kenji Fukuda, Mitsuhiro Kushibe, Koh Masahara, Yuuki Ishida, Sadafumi Yoshida, Takaya Suzuki, Tetsuo Takahashi, Tomoyuki Tanaka, Kazuo Arai
1053
Authors: Kenji Fukuda, Junji Senzaki, Mitsuhiro Kushibe, Kazutoshi Kojima, Ryouji Kosugi, Seiji Suzuki, Shinsuke Harada, Takaya Suzuki, Tomoyuki Tanaka, Kazuo Arai
1057
Authors: Junji Senzaki, Kenji Fukuda, Kazutoshi Kojima, Shinsuke Harada, Ryouji Kosugi, Seiji Suzuki, Takaya Suzuki, Kazuo Arai
1061
Authors: T. Hirao, Hiroshi Yano, Tsunenobu Kimoto, Hiroyuki Matsunami, Hiromu Shiomi
1065
Authors: Shinsuke Harada, Seiji Suzuki, Junji Senzaki, Ryouji Kosugi, Kazuhiro Adachi, Kenji Fukuda, Kazuo Arai
1069

Showing 251 to 260 of 373 Paper Titles